Our Clients

 • Shanti Mukund Hospital, Delhi
 • Aarogya Hospital, Vaishali, Ghaziabad
 • Aarogya Hospital, Chitra Vihar,Delhi
 • Vikas Hospital Pvt Ltd, Najafgarh, New Delhi
 • Orthoplus Hospital, Najafgarh, New Delhi
 • RJ Hospital, Bahadurgarh, Haryana
 • Piyush diagnostics & MRI Center,Indrapuram, Ghaziabad
 • Meenakshi Hospital, Kaushambhi, Ghaziabad
 • Adiva Superspecialty Hospital, Aurbindo Marg, New Delhi
 • Ganesh Diagnostic & Imaging Center, Rohini New Delhi
 • Kriti Hospital, Gurugram
 • Palliative care Center, Gurugram